Soubory cookies nám pomáhají neustále zlepšovat naše služby. Více informací

NOVINKY v oboru BOZP

arr3Informace o BOZPCo je BOZP, povinnosti v oblasti BOZP, odpovědnost za BOZP. Vše se dozvíte na webové... arr3Služby BOZP levně i v roce 2019BOZP a PO zajistíme o 20% levněji než stávající dodavatelé služeb BOZP a PO! Tzn. sdělte nám, kolik... arr3Školení BOZP a PO v roce 2019Akční nabídka na e-kurzy školení BOZP a PO, 20% SLEVA! V současné době probíhá slevová akce na... arr3Školení BOZP a PO nově pomocí Office SwayE-learningové školení z předpisů BOZP a PO. Připravili jsme atraktivní způsob on-line výuky...

NEJPRODÁVANĚJŠÍ v BOZP


SLUŽBY BOZP a PO » Bezpečnost práce
Bezpečnost práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost práce - povinnosti a odpovědnost

Definice pojmů

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) - souhrn opatření stanovených právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají za cíl předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu.

Bezpečnost práce - ochrana života a zdraví osob, životního prostředí a majetku, před negativními účinky pracovních procesů a všech ostatních činností, které sice s pracovními procesy přímo nesouvisí, ale ve svém důsledku mohou toto ohrožení způsobit.

 

Odpovědnost za bezpečnost práce (BOZP)

Za zajištění bezpečnosti práce (BOZP) jsou odpovědni vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Tato odpovědnost může mít až trestně-právní důsledky.

 

Bezpečnost práce (BOZP) se vztahuje

Povinnost zajišťovat bezpečnost práce (BOZP) se vztahuje nejen na zaměstnavatele, ale taktéž na zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje (např. praktický lékař, účetní, auditor), dále na fyzickou osobu, která provozuje výdělečnou činnost, spolupracujícího manžela nebo dítěte předcházejících osob a na fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby nebo jejím zhotovitelem, případně se na zhotovení stavby podílí. Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Rovněž každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.

 

Odborní poradci v BOZP pro zaměstnavatele

Zaměstnavatel k zajišťování úkolů v prevenci rizik si může nebo musí (záleží na počtu jeho zaměstnanců — do 25 zaměstnanců si může úkony v prevenci rizik zajišťovat sám, má-li k tomu potřebné znalosti) zajistit osobu odborně způsobilou k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Ustanovením odborného poradce se zaměstnavatel (vedoucí zaměstnanec) nezbavuje své odpovědnosti za zajištění bezpečnosti práce (BOZP), a to ani v případě, že se jedná o firmu specializující se na zajištění BOZP.

Povinnosti, poskytované činnosti v bezpečnosti práce (BOZP) 

 1. praktické provádění posouzení rizik ve smyslu § 102 zákoníku práce a souvisejících předpisů (včetně metodického předpisu pro prevenci rizik)
 2. vytvoření konkrétního seznamu poskytovaných OOPP dle jednotlivých profesí na základě vyhodnocení rizik
 3. zpracování komplet dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), např.:
  • systémová směrnice pro organizaci školení bezpečnosti práce, včetně osnov školení;
  • systémová směrnice hlášení pracovních úrazů a organizace první pomoci, včetně havarijního plánu první pomoci;
  • systémová směrnice pro provádění kontrolní činnosti v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;
  • místní řád skladu dle ČSN 26 9030, včetně půdorysného schématu;
  • písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí pro nakládání (zacházení) s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi ve smyslu § 44a, odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění;
  • bezpečnostní předpis pro obsluhu a údržbu kovoobráběcích strojů;
  • bezpečnostní předpis pro obsluhu a údržbu tvářecích strojů;
  • bezpečnostní předpis pro obsluhu a údržbu dřevoobráběcích strojů;
  • bezpečnostní předpis pro používání přenosných žebříků;
  • místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy;
  • místní provozní bezpečnostní předpis pro skladovací zařízení sypkých hmot;
  • bezpečnostní směrnice pro bezplatné poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;
  • bezpečnostní předpis po obsluhu kuchyňských strojů s výčtem rizik ohrožení zdraví (určeno pro restaurace, cukrárny, školní kuchyně apod.);
  • a další
 4. provádění pravidelné kontrolní činnosti bezpečnosti práce ve smyslu § 102, odst. 3 zákoníku práce
 5. provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu § 108, odst. 5 zákoníku práce (nejméně 1x ročně)
 6. šetření pracovních úrazů (PÚ), fotodokumentace ze šetření pracovního úrazu, sepisování záznamů o úrazu, stanovení opatření po pracovním úrazu, seznámení zaměstnanců - školení po PÚ; popř. zpracování zpráv o vývoji a stavu pracovní úrazovosti
 7. zavádění systémů řízení bezpečnosti práce dle ČSN ISO 45001 (dříve OHSAS 18001) nebo dle programu „Bezpečný podnik“, včetně provádění interních auditů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (i pro přípravu před externími audity)
 8. provádění vstupních a opakovacích školení z předpisů bezpečnosti práce pro řadové i vedoucí zaměstnance včetně provádění odborných školení (např. obráběcí stroje na kovy, práce ve výškách a nad volnou hloubkou apod.)
 9. návrh řešení bezpečnostního značení  pracoviště dle § 6, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 375/2017 Sb., včetně fyzického zajištění
 10. kategorizace prací dle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění (zajištění měření a odborných posudků, návrh kategorie, stanovení opatření)
 11. možnost zajištění školení řidičů a provádění technických kontrol u manipulačních vozíků (VZV)
 12. poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 

V případě zájmu o naše odborné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nás prosím kontaktujte e-mailem, popř. telefonicky; tzn. kontaktní informace najdete na webové stránce www.bozp-bezpecnost.cz/kontakt.