Soubory cookies nám pomáhají neustále zlepšovat naše služby. Více informací

NOVINKY v oboru BOZP

arr3Informace o BOZPCo je BOZP, povinnosti v oblasti BOZP, odpovědnost za BOZP. Vše se dozvíte na webové... arr3Služby BOZP levně i v roce 2018BOZP a PO zajistíme o 20% levněji než stávající dodavatelé služeb BOZP a PO! Tzn. sdělte nám, kolik... arr3Školení BOZP a PO v roce 2018Akční nabídka na e-kurzy školení BOZP a PO, 20% SLEVA! V současné době probíhá slevová akce na... arr3Školení BOZP a PO nově pomocí Office SwayE-learningové školení z předpisů BOZP a PO. Připravili jsme atraktivní způsob on-line výuky...

NEJPRODÁVANĚJŠÍ v BOZP


SLUŽBY BOZP a PO » Koordinátor BOZP
Koordinátor BOZP na staveništi

Koordinátor BOZP na staveništi - povinnosti a cena

Zadavatel stavby je povinen určit koordinátora BOZP na staveništi pro fázi přípravy a realizace stavby a rovněž zavázat všechny zhotovitele stavby ke spolupráci s koordinátorem BOZP ve smyslu jednotlivých ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

 

Koordinátor BOZP při přípravě stavby má ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů zejména tyto povinnosti:

 1. zpracuje a předá zadavateli stavby přehled právních předpisů a informace o rizicích vztahujících se k dané stavbě;
 2. bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud již byl určen, popř. jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti;
 3. zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřené povaze a a rozsahu stavby a místním provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlašen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známí;
 4. poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní a technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prácí v průběhu realizace stavby;
 5. zajistí zpracování požadavků na BOZP při udržovacích pracích.
 

Koordinátor BOZP při realizaci stavby má ve smyslu zákona č. 309/2006 SB, a souvisejících předpisů zejména tyto povinnosti:

 1. koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně popř. v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání;
 2. spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností (časový harmonogram prací);
 3. dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních a technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;
 4. sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a bez zbytečného odkladu vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření;
 5. ihned oznámí zadavateli stavby případy dle výše uvedeného bodu, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy;
 6. bude organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, provede zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků;
 7. informuje všechny dotčené zhotovitelé o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací;
 8. kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám;
 9. sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP bude plán aktualizovat.

Cena za služby koordinátora BOZP na staveništi 

Cenu za činnost koordinátora BOZP na staveništi ovlivňuje mnoho faktorů:

 1. náročnost a složitost výstavby,
 2. rizikovost dané stavby;
 3. četnost návštěv na stavbě;
 4. celková doba výstavby;
 5. další požadavky zadavatele stavby (investora).
 

Cena za služby koordinátora BOZP se pohybuje v rozmezí 0,15 až 1% z obratu stavby.

Cena za vypracování plánu BOZP na staveništi již od 4 000 Kč.

 

Nezbytné informace a podklady ke zpracování cenové nabídky:

 1. typ stavby - novostavba, rekonstrukce, demolice, liniová stavba apod.;
 2. předpokládaná doba výstavby (termín zahájení a ukončení prací);
 3. rozpočet stavby;
 4. projektová dokumentace (technická zpráva, situace, půdorys nejlépe ve formátu *.pdf);
 5. návrh smlouvy se zhotovitelem stavby.
 

 Koordinátor BOZP na staveništi zejména zajišťuje:

 1. vypracování a vedení dokumentace BOZP pro dané staveniště (plán BOZP, oznámení o zahájení prací, přehled rizik stavby a přehled právních předpisů vztahujících se k dané stavbě);
 2. konzultaci při výběru zhotovitelů stavby;
 3. koordinaci a spolupráci zhotovitelů staby při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 4. spolupráci při tvorbě časového harmonogramu jednotlivých prací;
 5. kontrolu provádění jednotlivých prací na staveništi;
 6. oznámení zadavateli stavby týkající se zjištěných nedostatků a řešení náprav (využíván MODUL K - Stavba);
 7. organizování a účast na kontrolních dnech a koordinačních poradách;
 8. kontrolu dodržování plánu BOZP zhotoviteli, včetně aktualizace plánu;
 9. oznámení o zahájení stavby na OIP po dohodě se zadavatelem stavby;
 10. případné další požadavky dle zadání zadavatele stavby.