S cílem usnadnit uživatelům používat náš web využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

NOVINKY v oboru BOZP

arr3Úprava webu bozp-bezpecnost.czV současné době probíhá postupná úprava webů www.bozp-bezpecnost.cz a také... arr3Školení BOZP a PO. AKCE 2018 !Akční nabídka na e-kurzy školení BOZP a PO, 20% SLEVA! V současné době probíhá slevová akce na... arr3BOZP a PO levně i v roce 2018BOZP a PO zajistíme o 20% levněji než stávající dodavatelé služeb BOZP a PO! Tzn. sdělte nám,... arr3Školení BOZP a PO nově pomocí Office SwayE-learningové školení z předpisů BOZP a PO. Připravili jsme atraktivní způsob on-line výuky...

PRODUKTY BOZP v AKCI

NEJPRODÁVANĚJŠÍ v BOZP


» Požární ochrana
Požární ochrana (požární bezpečnost, požární prevence)

Požární ochrana - povinnosti a odpovědnost

Definice pojmů

Požární ochrana (požární bezpečnost) je souhrn technicko-organizačních opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření.

Požár - každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.

Odpovědnost za požární ochranu (požární bezpečnost)

Za zabezpečení plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá u právnických osob statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. 

Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí této smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.

Hlavní povinnosti právnických resp. podnikajících fyzických osob v požární ochraně

- vyplývající zejména z § 5 a § 6 zákona č. 133/1985 Sb. (stručné shrnutí hlavních povinností)

 • obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích věcné prostředky požární ochrany (např. hasící přístroje), požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu
 • udržovat volné příjezdové cesty a nástupní plochy pro požární techniku
 • označovat pracoviště a ostatní místa bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně
 • udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům
 • dále udržovat volné přístupy k hlavním vypínačům el. energie a uzávěrům vody, plynu, topení apod.
 • provádět pravidelné kontroly (provádí technik požární ochrany, odborně způsobilá osoba nebo preventista požární ochrany)
 • právnické resp. podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny např. stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti,  dále zpracovat předepsanou dokumentaci požární ochrany a udržovat ji v souladu se skutečným stavem apod.

Odborní poradci (odborná způsobilost) v požární ochraně

Plnění povinností vyplývajících z § 5, § 6, § 16 a § 16a zákona o požární ochraně mohou zabezpečovat technici požární ochrany.

Plnění povinností podle § 6a odst. 1, § 16 odst. 1 a § 16a zákona o požární ochraně mohou zabezpečovat pouze odborně způsobilé osoby. Odborně způsobilá osoba má odbornou způsobilost  i k výkonu činností technika požární ochrany.

Poskytované činnosti v požární ochraně

 • provádění školení v požární ochraně dle požadavků vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. a dle tematického plánu školení: školení zaměstnanců o požární ochraně, školení vedoucích zaměstnanců v požární ochraně, odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a odbornou přípravu preventistů požární ochrany včetně stanovení rozsahu a obsahu školení
 • provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek ve smyslu § 12 Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.
 • zpracování, vedení a aktualizace dokumentace požární ochrany v souladu s § 27 odst. 1) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.; např: 
  • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím (v rozsahu § 28);
  • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (v rozsahu § 30);
  • požární řád (v rozsahu § 31);
  • požárně poplachové směrnice (v rozsahu § 32);
  • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany (v rozsahu § 36); tematické plány a časové rozvrhy školení zaměstnanců a odborné přípravy;
  • požární kniha (v rozsahu § 37).
 • pravidelná kontrola výše uvedené dokumentace v souladu s § 40 odst. 4) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb. nejméně jednou za rok a o provedené kontrole provedeme záznam do požární knihy
 • zjišťování příčin vzniku požárů a navržení nápravných opatření
 • vypracování hlášení o požáru
 • odborná spolupráce při stanovení opatření k zabezpečení prací v prostorech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu
 • odborné metodické řízení činnosti pracovníků pověřených plněním úkolů na úseku požární ochrany
 • u oprav, při kterých se používá otevřeného ohně (svařování, pálení, broušení apod.), navrhneme opatření v souladu s vyhláškou MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanovují podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívaní živic v tavných nádobách
 • zabezpečení ostatních prostředků požární ochrany včetně vybavení pracovišť potřebnými výstražnými a bezpečnostními značkami a tabulkami se zaměřením na PO
 • účast při provádění cvičných požárních poplachů
 • zajištění všech druhů hasících přístrojů

V případě zájmu o naše odborné služby v oblasti požární ochrany nás prosím kontaktujte e-mailem, popř. telefonicky; tzn. kontaktní informace najdete na webové stránce www.bozp-bezpecnost.cz/kontakt.